13.นายสุรการ รวยสูงเนิน

๑๓. นายสุรการ  รวยสูงเนิน
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่  ๔๖๒

ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                             ๑๓.๑ งานบริหารจัดการศาสนสมบัติ

                                     - การจัดทำทะเบียน เก็บรักษาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดที่มีพระสงฆ์ ที่ได้รับมอบหมาย วัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

                                     - การจัดทำทะเบียนที่ดินวัดร้างที่จัดประโยชน์แล้วและที่ยังไม่ได้จัดประโยชน์

                                     - การจัดทำทะเบียนผู้เช่าที่ดิน/อาคารที่จัดประโยชน์แล้ว

                             ๑๓.๒ งานโครงการเงินอุดหนุนการจัดทำผังรวมและแผนที่ท้ายสัญญาเช่า

                             ๑๓.๓ การวิเคราะห์ ปรับปรุง วางแผนการจัดประโยชน์ในที่ดินวัด ที่ดินวัดร้าง

                                     และศาสนสมบัติกลาง

                             ๑๓.๔ งานการจัดทำประโยชน์ที่ดินวัดวิหารขาว(ร้าง) โครงการประวรรดาคอมเพล็ก

                             ๑๓.๕ การขอเช่าที่ดิน/อาคาร และการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินผู้เช่ารายใหม่

                             ๑๓.๖ งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                                     - การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อบรมประชาชนประจำตำบล

                                     - การประสานจัดทำแผนงานอบรมประชาชนประจำตำบล

                                     - การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อบรมประชาชนประจำตำบล

                             ๑๓.๗ งานโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

                             ๑๓.๘ เป็นผู้ประสานงานอำเภอปากช่อง

                             ๑๓.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                  

Comments