12.นายวุฒิชัย จิตเงิน

๑๒. นายวุฒิชัย  จิตเงิน
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่  ๔๕๙

ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                            ๑๒.๑ งานจัดตั้งและส่งเสริมฐานะวัด

                                    - การจัดทำทะเบียนที่พักสงฆ์ วัดร้างและศาสนสมบัติกลาง     

                                    - การขอยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์

                                    - งานสำรวจที่พักสงฆ์

                                    - งานขึ้นทะเบียนวัดร้างตกสำรวจ

                             ๑๒.๒ งานบริหารจัดการศาสนสมบัติ

                                     - การสำรวจ รังวัด การสอบเขต การขอแบ่งแยก การระวังชี้แนวเขต แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัดที่ได้รับมอบหมาย 
                                       วัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

                              ๑๒.๓ การออกโฉนดที่ดินวัดที่ได้รับมอบหมาย/วัดร้าง/ที่ธรณีสงฆ์

                             ๑๒.๔ การรับให้ที่ดินวัดมีพระสงฆ์ วัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

                             ๑๒.๕ การออกใบรับรองที่พักสงฆ์ เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคพื้นฐาน

                             ๑๒.๖ งานส่งเสริมพัฒนาวัดและอุดหนุนบูรณะวัด

                                     - งานช่วยเหลือสงเคราะห์วัดที่ประสบวินาศภัยและภัยธรรมชาติ

                                     - งานขอรับเงินอุดหนุนการก่อสร้างเมรุปลอดสารพิษในแหล่งชุมชน

                                     - งานสนับสนุนแบบก่อสร้างศาสนสถาน

                                     - การขอยกเว้นภาษีอากรวัสดุ เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด

                             ๑๒.๗ โครงการขุดสระน้ำเฉลิมพระเกียรติ

                             ๑๒.๘ งานแบ่งเขตการปกครองและผังเมือง

                             ๑๒.๙ เป็นผู้ประสานงานอำเภอครบุรีและอำเภอเสิงสาง

                             ๑๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                

Comments