11.นางจิตสุภา จันทร์มาลย์

นางจิตสุภา  จันทร์มาลย์
๑๑. นางจิตสุภา  จันทร์มาลย์
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่  ๔๕๘

        ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  ให้มีหน้าที่ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ งานพุทธศาสนศึกษา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการสำนักงาน ในการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบเร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการภายในกลุ่ม และงานอื่น (ตามแต่จังหวัดจะมอบหมายให้) และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                         ๑๑.๑  งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                                  - การศึกษา  วิเคราะห์ จัดทำแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                                  - การประสานจัดทำแผนงานพระธรรมทูตสำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน

                                   - การส่งเสริม สนับสนุนพระธรรมทูตในพื้นที่พิเศษ

                                   - การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการรายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                                   - การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานพระธรรมทูต พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                                 - การจัดทำทะเบียนพระธรรมทูต พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา และบุคลากร ด้านศาสนาที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

                                   - การพิจารณาขอรับ/จัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณการเผยแผ่พระพุทธศานา

                                   - การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                                   - การติดตาม ประเมินผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                                   - การส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่สูงและพื้นที่พิเศษ

                                   - การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ

                                   - การจัดประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                           ๑๑.๒ การดำเนินงานเกี่ยวกับไวยาวัจกรและกรรมการวัด

                           ๑๑.๓ ส่งเสริมการจัดตั้งพุทธมณฑลและการดำเนินงานของอาสาสมัครพระพุทธศาสนา

                           ๑๑.๔ เป็นผู้ประสานงานอำเภอปักธงชัย

                           ๑๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments