10.นางสาวนฤมล เขื่อนโพธิ์

๑๐. นางสาวนฤมล  เขื่อนโพธิ์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่งเลขที่  ๔๘๓

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                         ๑๐.๑  งานการเบิกจ่ายเงินเดือน  เงินค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ

                         ๑๐.๒  งานการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

                         ๑๐.๓  งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

                         ๑๐.๔  งานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการรายงาน

                         ๑๐.๕  งานรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

                         ๑๐.๖  งานจัดทำงบเดือนและชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและตรวจสอบภายในจังหวัด

                         ๑๐.๗  งานออกใบเสร็จรับเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

                         ๑๐.๘  งานควบคุมทำเบียนใบเสร็จรับเงิน

                         ๑๐.๙  งานขอเบิกและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน

                         ๑๐.๑๐ งานการขอรับเงินค่าเช่าบ้านและการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

                         ๑๐.๑๑ งานการเบิกจ่ายเงินงบกลาง (ค่ารักษาพยาบาลและค่าช่วยการศึกษาบุตร)

                         ๑๐.๑๒ งานบริหารการบัญชี

                                    - การตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ

                                   - การบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง/การบันทึกบัญชีประจำวัน/การสรุปรายการบันทึกบัญชี

                                   - การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ/การปิดบัญชี

                                   - การตรวจสอบ/การรายงานการเงิน

                         ๑๐.๑๓  งานบริการบุคลากร

                                    - การขอหนังสือรับรอง

                                    - การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากร

                         ๑๐.๑๔  งานนิตยภัต

                                    - จัดทำทะเบียนพระสังฆาธิการและพระสมณศักดิ์ที่ได้รับนิตยภัตให้เป็นปัจจุบัน

                                    - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนิตยภัตให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

                                    - ศึกษาวิเคราะห์สภาพสังคมและความเหมาะสมของนิตยภัตให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

                         ๑๐.๑๕  งานจัดทำคำสั่งเวรยามและผู้รักษาความปลอดภัย

                         ๑๐.๑๖  ผู้ประสานงานอำเภอสูงเนิน

                         ๑๐.๑๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Comments