หน้าแรก


http://esan66.sillapa.net/sm-srn1/

https://sites.google.com/a/sura.ac.th/surin33/

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2559
9  ตุลาคม  2559
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)

---------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดกิจกรรม

ประเภทการนำเสนอผลงาน
     1.
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  เกณฑ์  โดยมีกรรมการดังนี้    
                 1.นางภูริตา  จันทสุข ครูโรงเรียนสิรินธร
2.นางบุญมี  กิ่งก้านจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร
3.นางอิงอร  ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ
4.นางดลนภา  พุ่มพุฒ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
5.นางปภาดา  เจียมเมืองปัก   ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
     2.แผนการจัดการเรียนรู้  เกณฑ์  โดยมีกรรมการดังนี้  
1.นาางสาวนิศารัตน์  นิลศักดิ์ ครูโรงเรียนสิรินธร
2.นางมลิวัลย์  บุญเย็น ครูโรงเรียนสิรินธร
3.นางสาวอัมพร  คนึงเพียร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
4.นางสาวอุรัจชา  เตียงทอง   ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
5.นายธนภพ  สุภาษา   ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร
     3.การผลิตสื่อหรือนวัตกรรม เกณฑ์ โดยมีกรรมการดังนี้  
1.นายอนุสรณ์  จันทสุข ครูโรงเรียนสิรินธร
2.นายอานนท์  มุ่งดี ครูโรงเรียนสิรินธร
3.นางสาวกวิตา  อินธิสาร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
4.นางสายฝน  ทองสะอาด  ครูโรงเรียนรามวิทยา  รัชมังคลาภิเษก
5.นางกานต์ทิวา  สาแก้ว   ครูโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
     
4.โครงงานหรืองานวิจัย เกณฑ์ โดยมีกรรมการดังนี้  
1.นางสาวคำพันธ์  เสาะแสวง ครูโรงเรียนสิรินธร
2.นางสาวณัฏฐญา  ใจหาญ ครูโรงเรียนสิรินธร
3.นางสาวไลลา  อุดมทวีพร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร  
4.นายศุภชัย  ราชนู   ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
5.นางทัศนพร  วิบูลย์อรรถ   ครูโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย
   
 5.การนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย โดยมีกรรมการดังนี้  
1. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ ครูโรงเรียนสิรินธร
2. นางธัชทรัพย์  เสียงจินดารัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร
3. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ  
4. นายกฤษฎากร แก่นดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
5. นายวีระยุทธ  พิมวงษา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประเภทศึกษาดูงาน