ระบบสารบรรณสำหรับโรงเรียนในสังกัด

 
http://gg.gg/SarabunKorat

1_โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา <<ส่งหนังสือ>>

2_โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 

3_โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 

4_โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก 

5_โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 

6_โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 

7_โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา 

8_โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 

9_โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 

10_โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม <<ส่งหนังสือ>>   <<ตรวจสอบสถานะหนังสือ>>

11_โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง 
Comments