หน้าแรก

>> หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 11 โรงเรียน
  • การเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับ “รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561”       ด้วยมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีภาระและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับบุคคล ชุมชนและสังคม พิจารณาสรรหาบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมและเข้าหลักเกณฑ์ฯ จำนวน ๑ ท่าน เพื่อส่งรายชื่อให้มูลนิธิฯ พิจารณาคัดสรรเพื่อรับ “รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561”  โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานเสนอรายชื่อภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับ “รางวัลการส่งเสริมการศ ...
    ส่ง 5 ก.ค. 2561 02:57 โดย นายวัชระ มั่นยืน
  • ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลอีเมล์(Gmail) ของโรงเรียน         ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัด ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ในการส่งหนังสือราชการถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความเมตตาพระเดชพระคุณ จัดส่งข้อมูลอีเมล์ของโรงเรียน (Gmail เท่านั้น) เพื่อทำการกำหนดสิทธิ์ให้แต่ละโรงเรียนในการเข้าใช้งานระบบ      โดยโรงเรียนสามารถแจ้งข้อมูลอีเมล์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/pariyatsaman02
    ส่ง 5 ก.ค. 2561 01:59 โดย นายวัชระ มั่นยืน
  • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา      ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ตามตารางจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมากำหนด     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความเมตตานุเคราะห์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/pariyat001 และขอความเมตตานุเคราะห์ดำเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด      ทางอีเมล์ watchara.buddha@gmail ...
    ส่ง 27 มิ.ย. 2561 18:59 โดย นายวัชระ มั่นยืน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »>> เอกสารเผยแพร่
าวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 <<Download>>