ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

โพสต์27 มิ.ย. 2561 18:15โดยนายวัชระ มั่นยืน   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 18:59 ]
     ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ตามตารางจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมากำหนด

     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความเมตตานุเคราะห์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/pariyat001 และขอความเมตตานุเคราะห์ดำเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด      ทางอีเมล์ watchara.buddha@gmail.com  ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ทั้งนี้ได้มอบหมายให้      นายวัชระ มั่นยืน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  โทร.๐ ๘๑๗๒๕ ๙๗๕๕ เป็นผู้ประสานงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระคุณท่านด้วยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ

Ċ
นายวัชระ มั่นยืน,
28 มิ.ย. 2561 04:05
Comments