ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลอีเมล์(Gmail) ของโรงเรียน

โพสต์5 ก.ค. 2561 01:59โดยนายวัชระ มั่นยืน
        ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัด ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ในการส่งหนังสือราชการถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความเมตตาพระเดชพระคุณ จัดส่งข้อมูลอีเมล์ของโรงเรียน (Gmail เท่านั้น) เพื่อทำการกำหนดสิทธิ์ให้แต่ละโรงเรียนในการเข้าใช้งานระบบ      โดยโรงเรียนสามารถแจ้งข้อมูลอีเมล์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/pariyatsaman02

Ċ
ว643.pdf
(726k)
นายวัชระ มั่นยืน,
5 ก.ค. 2561 01:59
Comments