การเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับ “รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561”

โพสต์5 ก.ค. 2561 02:57โดยGoogle Make it easy   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 21:51 โดย วัชระ มั่นยืน ]
      ด้วยมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีภาระและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับบุคคล ชุมชนและสังคม พิจารณาสรรหาบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมและเข้าหลักเกณฑ์ฯ จำนวน ๑ ท่าน เพื่อส่งรายชื่อให้มูลนิธิฯ พิจารณาคัดสรรเพื่อรับ “รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561”  โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานเสนอรายชื่อภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับ “รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561” โดยสามารถเสนอชื่อพร้อมแบบกรอกประวัติและผลงานฯ ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ 14 กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ ๑ ราย และเสนอชื่อให้มูลนิธิฯ พิจารณาต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

Ċ
Google Make it easy,
5 ก.ค. 2561 03:01
Ċ
Google Make it easy,
5 ก.ค. 2561 03:01
Comments