หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด


ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 3 โรงเรียน)

โพสต์6 ต.ค. 2561 22:39โดยวัชระ มั่นยืน   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 22:53 ]


รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่าง

โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โพสต์22 ส.ค. 2561 21:04โดยนายวัชระ มั่นยืน   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 21:49 โดย วัชระ มั่นยืน ]

                   ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๑ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ติดตามรายงานการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ และการจัดทำบัญชี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และแนะนำขั้นตอนและระเบียบการขอต่ออายุ  วีซ่าพระภิกษุสามเณรนักเรียนชาวต่างชาติ

                   ดังนั้น เพื่อให้การออกนิเทศฯ ตามโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอส่งแผนปฏิทินการออกนิเทศฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือราชการและปฏิทินการออกนิเทศฯ ได้จากไฟล์ด้านล่างครับ


ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

โพสต์20 ส.ค. 2561 05:21โดยนายวัชระ มั่นยืน   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2561 05:56 ]


        ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ และ ๒ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 และสรุปผลนำเรียนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ทราบต่อไป

        ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนจากรหัสประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล้ว พบว่ามีรายชื่อนักเรียนในสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีรายชื่อของนักเรียนรายเดียวกัน จำนวน 72 ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความอนุเคราะห์พระคุณท่านดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสังกัด โดยดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่มีความซ้ำซ้อนและรายละเอียดวิธีการตรวจสอบ ได้ที่ http://gg.gg/onabkorat และขอให้จัดส่งข้อมูลหลังดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ทางอีเมล์ watchara.buddha@gmail.com ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากพระคุณท่านด้วยดี และขอนมัสการขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

        จึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนได้จากไฟล์ด้านล่างครับ

รายชื่อสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์27 ก.ค. 2561 02:50โดยนายวัชระ มั่นยืน   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 21:50 โดย วัชระ มั่นยืน ]

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความร่วมมือโรงเรียนประสานนักเรียนที่ได้รับทุน ดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเมื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (รายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาฯ) และให้สามเณรผู้ได้รับทุนกรอกข้อมูลรายบุคคลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน ๒ ชุด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ไฟล์ที่แนบด้านล่างครับ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับ “รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561”

โพสต์5 ก.ค. 2561 02:57โดยนายวัชระ มั่นยืน   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 21:51 โดย วัชระ มั่นยืน ]

      ด้วยมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีภาระและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับบุคคล ชุมชนและสังคม พิจารณาสรรหาบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมและเข้าหลักเกณฑ์ฯ จำนวน ๑ ท่าน เพื่อส่งรายชื่อให้มูลนิธิฯ พิจารณาคัดสรรเพื่อรับ “รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561”  โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานเสนอรายชื่อภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับ “รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561” โดยสามารถเสนอชื่อพร้อมแบบกรอกประวัติและผลงานฯ ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ 14 กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ ๑ ราย และเสนอชื่อให้มูลนิธิฯ พิจารณาต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลอีเมล์(Gmail) ของโรงเรียน

โพสต์5 ก.ค. 2561 01:59โดยนายวัชระ มั่นยืน

        ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัด ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ในการส่งหนังสือราชการถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความเมตตาพระเดชพระคุณ จัดส่งข้อมูลอีเมล์ของโรงเรียน (Gmail เท่านั้น) เพื่อทำการกำหนดสิทธิ์ให้แต่ละโรงเรียนในการเข้าใช้งานระบบ      โดยโรงเรียนสามารถแจ้งข้อมูลอีเมล์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/pariyatsaman02

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

โพสต์27 มิ.ย. 2561 18:15โดยนายวัชระ มั่นยืน   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 18:59 ]

     ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ตามตารางจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมากำหนด

     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความเมตตานุเคราะห์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/pariyat001 และขอความเมตตานุเคราะห์ดำเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด      ทางอีเมล์ watchara.buddha@gmail.com  ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ทั้งนี้ได้มอบหมายให้      นายวัชระ มั่นยืน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  โทร.๐ ๘๑๗๒๕ ๙๗๕๕ เป็นผู้ประสานงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระคุณท่านด้วยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ

1-8 of 8