หนังสือแจ้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับ “รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561”

โพสต์5 ก.ค. 2561 02:57โดยนายวัชระ มั่นยืน

      ด้วยมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีภาระและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับบุคคล ชุมชนและสังคม พิจารณาสรรหาบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมและเข้าหลักเกณฑ์ฯ จำนวน ๑ ท่าน เพื่อส่งรายชื่อให้มูลนิธิฯ พิจารณาคัดสรรเพื่อรับ “รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561”  โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานเสนอรายชื่อภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับ “รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561” โดยสามารถเสนอชื่อพร้อมแบบกรอกประวัติและผลงานฯ ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ 14 กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ ๑ ราย และเสนอชื่อให้มูลนิธิฯ พิจารณาต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลอีเมล์(Gmail) ของโรงเรียน

โพสต์5 ก.ค. 2561 01:59โดยนายวัชระ มั่นยืน

        ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัด ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ในการส่งหนังสือราชการถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความเมตตาพระเดชพระคุณ จัดส่งข้อมูลอีเมล์ของโรงเรียน (Gmail เท่านั้น) เพื่อทำการกำหนดสิทธิ์ให้แต่ละโรงเรียนในการเข้าใช้งานระบบ      โดยโรงเรียนสามารถแจ้งข้อมูลอีเมล์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/pariyatsaman02

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

โพสต์27 มิ.ย. 2561 18:15โดยนายวัชระ มั่นยืน   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 18:59 ]

     ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ตามตารางจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมากำหนด

     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความเมตตานุเคราะห์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/pariyat001 และขอความเมตตานุเคราะห์ดำเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด      ทางอีเมล์ watchara.buddha@gmail.com  ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ทั้งนี้ได้มอบหมายให้      นายวัชระ มั่นยืน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  โทร.๐ ๘๑๗๒๕ ๙๗๕๕ เป็นผู้ประสานงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระคุณท่านด้วยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
QR CODE สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ

1-3 of 3