หน้าแรก


 • ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 3 โรงเรียน) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่าง
  ส่ง 6 ต.ค. 2561 22:53 โดย วัชระ มั่นยืน
 • โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑                    ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๑ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ติดตามรายงานการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ และการจัดทำบัญชี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และแนะนำขั้นตอนและระเบียบการขอต่ออายุ  วีซ่าพระภิกษุสามเณรนักเรียนชาวต่างชาติ                    ดังนั้น เพื่อให้การออกนิเทศฯ ตามโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศ ...
  ส่ง 6 ต.ค. 2561 21:49 โดย วัชระ มั่นยืน
 • ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1         ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ และ ๒ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 และสรุปผลนำเรียนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ทราบต่อไป        ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนจากรหัสประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล้ว พบว่ามีรายชื่อนักเรียนในสถานศึกษาภายใต้ส ...
  ส่ง 20 ส.ค. 2561 05:56 โดย นายวัชระ มั่นยืน
 • แจ้งโอนเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล่างครับ
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 18:37 โดย นายวัชระ มั่นยืน
 • รายชื่อสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความร่วมมือโรงเรียนประสานนักเรียนที่ได้รับทุน ดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเมื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (รายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาฯ) และให้สามเณรผู้ได้รับทุนกรอกข้อมูลรายบุคคลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน ๒ ชุด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่างดาวน์โหลดหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ไฟล์ที่แนบด้านล่างครับ
  ส่ง 6 ต.ค. 2561 21:50 โดย วัชระ มั่นยืน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »


>> เอกสารเผยแพร่
าวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 <<Download>>