หน้าแรก


 • ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒             ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ตามตารางจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กำหนด            สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา http://www.npeo.go.th/web/eic.php หรือคลิ๊กที่รูปภาพตารางจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ๖๒ ด ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 02:48 โดย Google Make it easy
 • กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๑๑ โรงเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวที่จะเข้าร่วมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สมัครสอบด้วยตนเองกรณีที่ สทศ. ได้กำหนดให้มีการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามขั้นตอนที่ สทศ. กำหนด พร้อมนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ สทศ. เพื่อขอยกเว้นค่าใช้จ่ายซึ่งอาจต้องเส ...
  ส่ง 16 พ.ย. 2561 01:19 โดย Google Make it easy
 • ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่จะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อย่างเป็นรูปธรรมและคงประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีความสนใจ สามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความร่วมมือส่งใบสมัครมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อจะได้รวบรวมส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชส ...
  ส่ง 16 พ.ย. 2561 01:21 โดย Google Make it easy
 • ตรวจสอบสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)         ด้วย กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบและรับรองข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล (e-Citizen) และแบบรายงานสถิติข้อมูลของโรงเรียน เพื่อรับรองข้อมูลตามแบบรายงานสถิติข้อมูล แบบ จ.๓-๒ โดยมีกำหนดจัดส่งให้กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในการนี้ เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือพระคุณท่าน่ดำเนินการดังนี้     ๑. รับรองและรายงานข้อมูลพื้นฐานประจำตัวรายบุคคล(e-Citizen) และแบบรายงานสถิติข้อมูลของโรงเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๖ ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2561 02:40 โดย Google Make it easy
 • ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 3 โรงเรียน) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่าง
  ส่ง 6 ต.ค. 2561 22:53 โดย วัชระ มั่นยืน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »


>> เอกสารเผยแพร่
าวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 <<Download>>