ITA 2560

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/rab-mxb-ita
รายงานผลการประคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
รายงานผลการประเมิน 2559

1.Download คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eVEF6Ti01d2trb1E/view?usp=sharing

โดย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

3.Download เอกสารการบรรยาย เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โดย นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

5.วีดีทัศน์บรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย สำนักงาน ป.ป.ช.


7.Download ประกาศ สพฐ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eUlVMVHBYVTlTbFU/view?usp=sharing
8.
Download ประกาศ สพม.33 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eSGJNeWpWZnpWck0/view?usp=sharing
9.Download ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดสุรินทร์
https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eNzkyMDlpRGtTZ0U/view?usp=sharing

Comments