หน้าแรก


https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/intentionmenakhon@secondary33.go.thITA2561


แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

EIT003
IIT002

ข่าวและเอกสารเผยแพร่

 • กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ดาวโหลดได้ที่  https://goo.gl/z7tBHw
  ส่ง 19 ธ.ค. 2561 00:26 โดย Menakhon ch
 • สพฐ. จับมือ ป.ป.ช.ตรวจสอบการรับน.ร. พร้อมสกัดห้ามผอ.เขตพื้นที่ฯ-ผอ.ร.ร.ทั่วประเทศรับ “แป๊ะเจี๊ยะ” สพฐ. จับมือ ป.ป.ช.ตรวจสอบการรับน.ร. พร้อมสกัดห้ามผอ.เขตพื้นที่ฯ-ผอ.ร.ร.ทั่วประเทศรับ “แป๊ะเจี๊ยะ”  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง การระดมทรัพยากรในช่วงรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เนื่องจาก สพฐ.ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562 และได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนวางแผนเตรียมการรับน ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 19:24 โดย Menakhon ch
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง คือ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)● เห็นชอบหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ หลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 01:24 โดย Menakhon ch
 • ppt.การประชุมซักซ้อมและชี้แจง
  ส่ง 29 เม.ย. 2561 00:51 โดย Menakhon ch
 • กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดเชื่อว่าข้าราชการครูมิได้เช่าบ้านโดยมีการชำระเงินและพักอาศัยในบ้านที่เช่าจริง กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดเชื่อว่าข้าราชการครูมิได้เช่าบ้านโดยมีการชำระเงินและพักอาศัยในบ้านที่เช่าจริง(พยาน/ผู้ให้เช่า/ผู้เช่า ให้ถ้อยคำขัดแย้งกัน)  คลิ๊กเพื่ออ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด Cr.นิติธรรม แกล้วกล้า
  ส่ง 9 เม.ย. 2561 19:29 โดย Menakhon ch
 • รวมคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ 2547-2551 รวมคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ 2547-2551 โปรดคลิ๊กรวบรวมโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ วิศวกร สตภ.15 สงขลา  
  ส่ง 9 เม.ย. 2561 19:20 โดย Menakhon ch
 • มาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน “แป๊ะเจี๊ยะ” ของโรงเรียนทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ชฺ)กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน “แป๊ะเจี๊ยะ” ของโรงเรียนทั่วประเทศ  รายละเอียดโปรด คลิ๊ก 
  ส่ง 28 มี.ค. 2561 04:11 โดย Menakhon ch
 • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของข้าราชการครู กรณีบุคคลข้ามเพศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของข้าราชการครู กรณีบุคคลข้ามเพศ **ทำไม? ถึงไม่สามารถใช้สิทธิข้ามเพศได้  ศึกษาเพิมเติม ดาวโหลดได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1LcbXKmbGvQIzRowvyETfGSVeeSp_tx1P/view?usp=sharing
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 23:24 โดย Menakhon ch
 • แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2559 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2559ดาวน์โหลดได้ที่ 
  ส่ง 19 พ.ย. 2560 18:42 โดย Menakhon ch
 • คำสั่ง สพฐ. ที่ 1365/2560 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ สรุป คำสั่ง สพฐ. ที่ 1365/2560 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ ลว. 28 ส.ค.2560  ที่ สพฐ มอบให้ ผอ.สถานศึกษา มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ  กรณี 1.การพิจารณาอนุมัติการเดินทางราชการของ ผอ.สถานศึกษา (อนุมัติตนเอง) ภายในจังหวัด/ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  2.สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกตำแหน่งในสถานศึกษา ไปราชการภายในประเทศ  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กด้านล่าง 
  ส่ง 22 ก.ย. 2560 04:22 โดย Menakhon ch
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eU044MFVVV0M4dTQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eUlVMVHBYVTlTbFU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eNzkyMDlpRGtTZ0U/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/sthiti-rxng-reiyn2559
http://gg.gg/help-spm33คู่มือการบริหารงานบุคคลฯ กศจ
https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eY2NoSzQzS1BNR2c/view
https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eX0Jrd2MyU3UtUmM/view?usp=sharing
http://court.admincourt.go.th/ordered/
http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp
http://esdg.excise.go.th/ABOUT_US/OUTPUT/WEBPORTAL16200030773
http://www.dailynews.co.th/education
http://www.matichon.co.th/category/education

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eOElfMlhGTTB4REE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eMDhQbmJMNkVhaG8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eSVVfZkxpV0gyenM/view?usp=sharing