หน้าแรก


https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/intention

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/plan-anti-2019

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/matrkar-sng-serim

https://drive.google.com/file/d/1zLkRKlZbZlWHWIwQHqm2q-Gi3TxspxJe/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/phl-kar-danein-kar-pheux-cadkar-khwam-seiyng62

EIT2019


https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/khumux-kar-danein-kar-thang-winay-1

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/kh-ita2019v

ข่าวและเอกสารเผยแพร่

 • เชิญชวนทุกท่าน เป็นเพื่อนกับ Line@ กับกลุ่มกฎหมายและคดี สพม.33 ได้อเไรมากกว่าที่คิด
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 03:47 โดย Menakhon ch
 • ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน“แป๊ะเจี๊ยะ” ของโรงเรียน นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน“แป๊ะเจี๊ยะ” ของโรงเรียนทั่วประเทศ---อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/download/article/article_20190321150058.pdf
  ส่ง 21 มี.ค. 2562 21:06 โดย Menakhon ch
 • การหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยงานไม่หักชำระหนี้ข้าราชการให้สหกรณ์ฯก่อนไปหักสถาบันการเงินอื่นถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ #การหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยงานไม่หักชำระหนี้ข้าราชการให้สหกรณ์ฯก่อนไปหักสถาบันการเงินอื่นถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ▶️“มาตรา ๔๒/๑ เมื่อสมาชิกได้ทำความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกำหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว และส ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 02:27 โดย Menakhon ch
 • ลงโทษตัดผม ระเบียบกระทรวงฯหรือโรงเรียน ? จากกรณีดราม่าบนโลกโซเชียลของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีการตัดผมของนักเรียนหญิง จนทำให้ชาวเน็ตถามถึงความเหมาะสมของบทลงโทษนี้ว่าเหมาะสมแล้วหรือยัง ทำไมการไว้ทรงผมจึงยังถือเป็นเรื่องที่เคร่งครัดอยู่ ...คลิกเพื่อรับชม
  ส่ง 23 ม.ค. 2562 20:01 โดย Menakhon ch
 • ผู้บังคับบัญชา ที่ชอบเกษียนหนังสือ ว่า..ตามเสนอ..ไม่รอดนะครับ *******************มุมกฎหมายโดยนิติกรคนยาก..ศาลปกครองวินิจฉัย ว่าคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.ชอบด้วยกฎหมาย (เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นเท็จ) อ้างว่าลงนามตามที่เจ้าหน้าที่เสนอมา..http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570090-1F-600823-0000604540.pdf
  ส่ง 20 ม.ค. 2562 19:00 โดย Menakhon ch
 • กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ดาวโหลดได้ที่  https://goo.gl/z7tBHw
  ส่ง 19 ธ.ค. 2561 00:26 โดย Menakhon ch
 • สพฐ. จับมือ ป.ป.ช.ตรวจสอบการรับน.ร. พร้อมสกัดห้ามผอ.เขตพื้นที่ฯ-ผอ.ร.ร.ทั่วประเทศรับ “แป๊ะเจี๊ยะ” สพฐ. จับมือ ป.ป.ช.ตรวจสอบการรับน.ร. พร้อมสกัดห้ามผอ.เขตพื้นที่ฯ-ผอ.ร.ร.ทั่วประเทศรับ “แป๊ะเจี๊ยะ”  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง การระดมทรัพยากรในช่วงรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เนื่องจาก สพฐ.ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562 และได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนวางแผนเตรียมการรับน ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 19:24 โดย Menakhon ch
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง คือ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)● เห็นชอบหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ หลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 01:24 โดย Menakhon ch
 • ppt.การประชุมซักซ้อมและชี้แจง
  ส่ง 29 เม.ย. 2561 00:51 โดย Menakhon ch
 • กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดเชื่อว่าข้าราชการครูมิได้เช่าบ้านโดยมีการชำระเงินและพักอาศัยในบ้านที่เช่าจริง กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดเชื่อว่าข้าราชการครูมิได้เช่าบ้านโดยมีการชำระเงินและพักอาศัยในบ้านที่เช่าจริง(พยาน/ผู้ให้เช่า/ผู้เช่า ให้ถ้อยคำขัดแย้งกัน)  คลิ๊กเพื่ออ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด Cr.นิติธรรม แกล้วกล้า
  ส่ง 9 เม.ย. 2561 19:29 โดย Menakhon ch
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 58 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eU044MFVVV0M4dTQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eUlVMVHBYVTlTbFU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eNzkyMDlpRGtTZ0U/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/sthiti-rxng-reiyn
https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/home/ita-2562/canwn-phurab-brikar-sphm-33
http://gg.gg/help-spm33คู่มือการบริหารงานบุคคลฯ กศจ
https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eY2NoSzQzS1BNR2c/view
https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eX0Jrd2MyU3UtUmM/view?usp=sharing
http://court.admincourt.go.th/ordered/
http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp
http://esdg.excise.go.th/ABOUT_US/OUTPUT/WEBPORTAL16200030773
http://www.dailynews.co.th/education
http://www.matichon.co.th/category/education

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eOElfMlhGTTB4REE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eMDhQbmJMNkVhaG8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eSVVfZkxpV0gyenM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dxVeyicgslQSGCSPUzhX9exqIq_VxoDH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qAD1VIF5tNBbk7t1yF6nUwYFhUnm0QVj/view?usp=sharingหน้าเว็บย่อย (1): ITA 2562