KNOWLEDGE MANAGEMENT    หมวดกิจกรรรมเด่น  
กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และการจัดการความรู้ KM

การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ 
(การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ)

โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการความรู้สู่การบริหารจัดการงานที่ดี

และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์


วิดีโอ YouTube

การใช้งานโปรแกรม SPSS เบื้องต้น

ครงการ   การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓


 

วิดีโอ YouTube


***แนวคิดและการบรรยายความรู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งานโปรแกรรม spss***

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube

 

 

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

 


                              หมวดรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
                    ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และการจัดการความรู้ KM

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

                หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุด

                เอกสารบทความใบงานกิจกรรม ที่มีส่วนสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับแนวทางอันนำมาซึ่งการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33

 
 
 
 
 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8a2x1bS1waGF0aG5hLWtocnUtc3BobS0zM3xneDo1ZTc1NWU1NTlkNDAyMDhj
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
SASAO33  BEST PRACTICES              


         
  เอกสารเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อเสนอผลงานการปฏิบัติงานสอดคล้องภารกิจงานหลักของกลุ่ม 8 กลุ่มงาน  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 33  ได้แก่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / กลุ่มนโยบายและแผน / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มอำนวยการ / กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาต่อผลรูปแบบ ที่เป็นเลิศ Best Practice  วิธีการทำงานใหม่ที่องค์กรเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพองค์กร  ซึ่งนำไปสู่การบรรลุผล  องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ เป็นวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน  และการให้บริการที่มีอยู่ โดยนำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นงานของเราหรือของผู้อื่น และนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) หรือแบบอย่างจากสิ่งที่ดีที่สุดนั้น มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ โดยแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปรับปรุงการบริการของเราให้ดีขึ้น


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8a2x1bS1waGF0aG5hLWtocnUtc3BobS0zM3xneDo3YjU0MzViMWQ3ZTgwNzA2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
OBEC AWARDS SESAO33

       
อกสารเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อแสดงแนวความคิดเพื่อพัฒนาในหน้าที่นำสู่การเสนอผลงานเพื่อการเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2561  โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเองและสังคม จึงได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8a2x1bS1waGF0aG5hLWtocnUtc3BobS0zM3xneDo0NDRjMTYyMjJiYWVkMjFk
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
TEPE ONLINE 
        ชุดเอกสารใบงานกิจกรรมประกอบโครงการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ในหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จากผู้พัฒนาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้พัฒนายอดเยี่ยม จำนวน 10 ราย เพื่อการสะท้อนกระบวนการพัฒนาและแนวความคิดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูให้กับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8a2x1bS1waGF0aG5hLWtocnUtc3BobS0zM3xneDoyMWE0YjA5ZTNiMzA0Yjli
 
SESAO33  JOURNAL
        วารสารวิชาการเพื่อแนวทางการพัฒนางานให้หน้าที่สู่การบริหารจัดการที่ดี  โดยการจัดการความรู้ที่มีอยู่รอบตัวของผู้ปฏิบัติงานการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้เกิดแนวคิดเพื่อการบริหารจัดการงานสู่ความสำเร็จ  การพัฒนาต่อผลรูปแบบ ที่เป็นเลิศ Best Practice  วิธีการทำงานใหม่ที่องค์กรเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพองค์กร 


 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8a2x1bS1waGF0aG5hLWtocnUtc3BobS0zM3xneDo1MDczNjAyMTY3MGFjYWMw
 
SESAO 33 NEWSLETTER

         จดหมายข่าวกิจกรรม  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและเพื่อการสะท้อนปัญหาอุปสรรค์พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อนำสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการกิจกรรมงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จ ของกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2561  โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเองและสังคม จึงได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์


Ċ
chanyarat chootong,
23 พ.ค. 2562 00:59
Ċ
chanyarat chootong,
23 พ.ค. 2562 01:03
Ċ
chanyarat chootong,
5 ก.พ. 2563 01:25
Ċ
chanyarat chootong,
23 พ.ค. 2562 01:01
Ċ
chanyarat chootong,
23 พ.ค. 2562 01:00
Ċ
chanyarat chootong,
4 ก.พ. 2563 21:14
Ċ
chanyarat chootong,
28 ต.ค. 2563 06:06
Comments