เที่ยวทั่วไทย DLIT รุ่นที่ 3

คำชี้แจง
        ให้ผู้เข้าอบรมจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มที่กำหนดต่อไปนี้