เที่ยวทั่วไทย DLIT รุ่นที่ 2

คำชี้แจง   ให้ผู้เข้าอบรมจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มที่กำหนดต่อไปนี้