เที่ยวทั่วไทย DLIT รุ่นที่ 1

คำชี้แจง  ให้ผู้เข้าอบรมจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มที่กำหนดต่อไปนี้