เที่ยวทั่วไทย DLIT รุ่นที่ 4


คำชี้แจง  ให้ผู้เข้าอบรมจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มที่กำหนดต่อไปนี้
Comments