ทำเนียบ DLIT รุ่นที่ 3

คำชี้แจง  ให้ผู้เข้าอบรมจัดทำข้อมูลส่วนตัวในทำเนียบ DLIT รุ่นที่ 3 ตามกลุ่มที่กำหนดต่อไปนี้

ทำเนียบ DLIT สพม.33 รุ่น3กลุ่ม1

ทำเนียบ DLIT สพม.33 รุ่น3กลุ่ม2

ทำเนียบ DLIT สพม.33 รุ่น3กลุ่ม3