ทำเนียบ DLIT รุ่นที่ 2

คำชี้แจง  ให้ผู้เข้าอบรมจัดทำข้อมูลส่วนตัวในทำเนียบ DLIT รุ่นที่ 2 ตามกลุ่มที่กำหนดต่อไปนี้

ทำเนียบ DLIT สพม.33 รุ่น2กลุ่ม1

    ทำเนียบ DLIT สพม.33 รุ่น2กลุ่ม2


    ทำเนียบ DLIT สพม.33 รุ่น2กลุ่ม3