ทำเนียบ DLIT รุ่นที่ 1

คำชี้แจง   ให้ผู้เข้าอบรมจัดทำข้อมูลส่วนตัวในทำเนียบ DLIT รุ่นที่ 1 ตามกลุ่มที่กำหนดต่อไปนี้

ทำเนียบ DLIT สพม.33 รุ่น1กลุ่ม1

ทำเนียบ DLIT สพม.33 รุ่น1กลุ่ม2

ทำเนียบ DLIT สพม.33 รุ่น1กลุ่ม3

ทำเนียบ DLIT สพม.33 รุ่น1กลุ่ม4