ทำเนียบ DLIT รุ่นที่ 8

คำชี้แจง   ให้ผู้เข้าอบรมจัดทำข้อมูลส่วนตัวในทำเนียบ DLIT รุ่นที่ 8 ตามกลุ่มที่กำหนดต่อไปนี้
Comments