ทำเนียบ DLIT รุ่นที่ 4

คำชี้แจง   ให้ผู้เข้าอบรมจัดทำข้อมูลส่วนตัวในทำเนียบ DLIT รุ่นที่ 4 ตามกลุ่มที่กำหนดต่อไปนี้
Comments