สร้าง ข้อสอบ ด้วย Google ฟอร์ม

สร้างข้อสอบวิชาที่ตนเองสอน จำนวน 5 ข้อ โดย มีข้อมูล  ดังนี้
1. ช่องเติม ชื่อ - นามสกุล นักเรียน
2. ช่องเติม email ของนักเรียน
3. ข้อสอบจำนวน 5 ข้อ แบบหลายตัวเลือก 4 ตัวเลือก หรือมากกว่า 
Comments