ใบงานที่2/ส่งงาน Google Sheets

ใบงานที่ 2  ตารางเช็คเวลาเรียนด้วย Google Sheet
1.  ให้ผู้เข้าอบรมสร้างตารางเช็คเวลาเรียนด้วย Google Sheets  จำนวน 1 ห้องเรียนในรายวิชาที่สอน 
      
ตัวอย่างตารางเช็คเวลาเรียน  
2.  แชร์ Sheet ผลงานเป็น "สาธารณะ แบบแก้ไขได้"  และคัดลอก Link ผลงานส่งที่นี่  

ส่งงาน Google Sheets

Comments