ใบงานที่3/ส่งงาน Google Forms

ใบงานที่ 3  แบบสอบถามและข้อสอบด้วย Google Forms
1. ให้ผู้เข้าอบรมใช้ Google Forms สร้างแบบสอบถาม 1 ฉบับ        <ตัวอย่างแบบสอบถาม><ดูผลการตอบกลับ>
2. ให้ผู้เข้าอบรมสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 1 ฉบับ (5-10 ข้อ)      <ตัวอย่างแบบทดสอบ><ดูผลการตอบกลับ>
3.  คัดลอก Link ผลงานจาก "ดูฟอร์มออนไลน์" จากข้อ 1 และ 2 ส่งที่นี่

ส่งงาน Google Forms


Comments