ใบงานที่1/ส่งงาน Google Docs

ใบงานที่ 1  สร้างใบงานด้วย Google Docs
1. ให้ผู้เข้าอบรมใช้ Google Docs สร้างใบงานในรายวิชาที่สอน 1 ใบงาน  
2. แชร์ใบงานเป็นสาธารณะ แบบแก้ไขได้ และคัดลอก Link ผลงานส่งที่นี่  

ส่งงาน google docs

Comments