งาน Google เอกสาร

1. ปรับเปลี่ยนข้อความในระเบียบวาระการประชุมจากลิงค์ข้างล่าง และมีการแชร์งานร่วมกัน เพื่อให้เป็นระเบียบวาระการประชุมของโรงเรียนพระแก้ววิทยาที่สมบุรณ์ ให้เจ้าของงานแต่ละด้าน พิมพ์ชื่อในวงเล็บและทำสีอักษรสีแดงในท้ายหัวข้อของแต่ละงาน

2. สถานการณ์สมมุติผู้อบรมเป็นนักเรียน เข้าทำใบงาน แบบฝึกหัด เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจประเทศไทย ที่ครูสร้างไว้ คลิกที่นี้ เพื่อเปิดใบงาน
Comments