คณะทำงานอบรม DLIT   อบรม DLIT หลักสูตร "Train the Trainer" 
วันที่ 8-14 สิงหาคม 2558 จุดอบรมจังหวัดบุรีรัมย์