สหวิทยาเขต 2


โรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนนาดีวิทยา

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

โรงเรียนพญารามวิทยา


โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

โรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม

ท่าสว่างวิทยา


Comments