บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

  ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  

 

 


  กลุ่มอำนวยการ  
 

  
  
  
 


  กลุ่มนโยบายและแผน  

    
 


  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

  


  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 


 
 

 
 


  กลุ่มบริหารงานบุคคล  

 
 
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
 


  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 

     
   
 
 
     


  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 
 
 
    


  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 

    กลุ่มกฏหมายและคดี