ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ

ข่าวและกิจกรรม

 • อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Smart Obec  25 ธ.ค. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดอบรม Smart OBEC ให้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมการรับ-ส่ง หนังสือราชการ โดยการอบรมครั้งนี้ นายอวยชัย สุขณล้ำ ศึกษานิเทศก์เป็นประธานในการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ นายอัครวิทย์ อังเรขพานิชย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.27 และทีมงาน  ชมภาพกิจกรรม 
  Posted Dec 27, 2015, 10:15 PM by SESAO_RET Channel
 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มงาน กลุ่มอำนวยการโดยงานประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มงาน
  Posted Dec 8, 2015, 1:04 AM by SESAO_RET Channel
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

หนังสือราชการและข่าวประกาศ

 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  Posted Jan 13, 2016, 9:57 PM by SESAO_RET Channel
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด สมศ. ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จะจัดโครงการประกวด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สร้างเครือข ...
  Posted Dec 10, 2015, 8:11 PM by SESAO_RET Channel
 • ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 37 ด้วยสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้เปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิที่วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และจะเปิดรับน ...
  Posted Dec 10, 2015, 7:42 PM by SESAO_RET Channel
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

ระเบียบวาระการประชุม

Showing posts 1 - 3 of 6. View more »

ดาวน์โหลดเอกสาร

Showing posts 1 - 3 of 3. View more »