คณะผู้บริหาร สพม.11

   
 
  

      
 1.นางประภาศรี  อุยยามฐิติ     12  มิถุนายน  2552   9 ธันวาคม  2553  
 2.นายเสริมศักดิ์  ดิษฐปาน   10  ธันวาคม 2553    ปัจจุบัน  
ประวัติ  นายเสริมศักดิ์  ดิษฐปาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2496
คู่สมรส นางศรีรัญญา ดิษฐปาน

วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตรุด จังหวัดนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
พ.ศ.2517-2524 ดำรงตำแหน่งครู
พ.ศ.2525 ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

พ.ศ.2526-2528 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2529-2535 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
พ.ศ.2536-2545 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สตูล และสงขลา
พ.ศ.2546 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พ.ศ.2547-2551 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3
พ.ศ.2551-2552 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
พ.ศ.2553-2553 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

พ.ศ.2553-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ผลงานดีเด่น
- บริหารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอขนาดเล็ก ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ
- บริหารสำนักงานคุรุสภาจังหวัด ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคใต้

- พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให้มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่เพื่อนครู และผู้มารับบริการ
- พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ให้มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ให้เอื้ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่เพื่อนครู และผู้มารับบริการ

แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1. ด้านอาคารสถานที่ พัฒนาสำนักงานให้น่าอยู่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้บริการแก่เพื่อนครู โดยใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
2. ด้านวิชาการ ยกระดับคุณภาพของโรง
เรียน ครู นักเรียน และบุคลากร ให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ และก้าวสู่มาตรฐานสากลภายในปี 2561
3. ด้านบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและวิทยฐานะสูงขึ้น มีความพึงพอใจ และภาคภูมิใจในวิชาชีพอใจ”

หลักการทำงาน
“งานสำเร็จอย่างมีคุณภาพ คนมีความพึงพอใจ"

รองผู้อำนวยการ

1.นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว    
2.นายสุธร  ชะอุ่มวรรณ     
3.ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช
  
4.นายประพัทธ์  รัตนอรุณ
  

Comments