Reflections Contest

Concurso de Reflexiones

We are excited to be participating in the National PTA Reflections Contest this year!

Entry forms and guidelines for each category can be found here.

Entries are due to the Seahurst PTA Reflections Committee by November 30! This gives us two weeks to prepare the entries and make sure they are all compliant with the guidelines before turning them in to the Highline PTA Reflections Committee Chair by December 14.

We are hosting two free Arts Workshops for all students interested in entering the Reflections Contest!

  • November 1 — 3:15-5:30 Seahurst Room 117
  • November 15 — 3:15-5:30 Seahurst Room 117

Please check out the PTA Bulletin Board for more information!

¡Estamos muy contentos de participar en el Concurso de Reflexiones de la PTA Nacional este año!

Los formularios de entrada y las directrices para cada categoría se pueden encontrar aquí.

¡Las entradas se deben entregar al Comité de Reflexiones de la PTA de Seahurst antes del 30 de noviembre! Esto nos da dos semanas para preparar las entradas y asegurarse de que todas cumplan con las pautas antes de entregarlas al Presidente del Comité de Reflexiones de Highline PTA antes del 14 de diciembre.

¡Estamos organizando dos Talleres de Arte gratuitos para todos los estudiantes interesados ​​en participar en el Concurso de Reflexiones!

1 de noviembre - 3: 15-5: 30 Sala de Seahurst 117

15 de noviembre - 3: 15-5: 30 Sala de Seahurst 117

¡Por favor revise el PTA Bulletin Board para más información!

በዚህ አመት ብሔራዊ PTA Reflections Contest በመሳተፍ በጣም ደስተኞች ነን!

ለእያንዳንዱ ምድብ የምዝገባ ቅጾችን እና መመሪያዎችን እዚህ ማግኘት ይቻላል.

ግቤቶች እስከ መስከረም 30 ድረስ የሰዋሩት ፓተር ሪፖንስ ኮሚቴዎች ናቸው. ይህም እስከ ታህሳስ 14 ድረስ ወደ Highline PTA Reflections ኮሚቴ ሊቀመንበር ከማስገባትዎ በፊት ግቤቱን ለማዘጋጀት ሁለት ሳምንታት ይሰጠናል.

ወደ ምልመላዎቹ ውድድር ለመግባት ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ሁሉ ሁለት ነፃ የስነጥበብ ውይይቶችን እያስተናገድን ነው!

ከኖቬምበር 1 - ከ 3 15-5 30 ሴሃራስተር ክፍል 117

ኖቬምበር 15 - ከ 3 15-5 30 ሴዋሬስት ክፍል 117

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የ PTA Bulletin Board ይመልከቱ.

हामी यस वर्ष राष्ट्रिय पीटीए परावर्तन प्रतियोगितामा भाग लिन उत्साहित छौं!

प्रत्येक श्रेणीको लागि प्रविष्टि फारमहरू र दिशानिर्देशहरू यहाँ पाउन सकिन्छ।

प्रविष्टिहरू नोभेम्बर 30 सम्म सिहार्स्ट पीटीए परावर्तन समितिको कारण हुन्! यसले हामीलाई दुई हप्ता प्रविष्टिहरू तयार पार्न र निश्चित रूपमा उनीहरूको सबै अनुपालनहरू डिसेम्बर 14 सम्म हाईलाइन पीटीए परावर्तन समितिको अध्यक्षमा फर्काउन निर्देशन दिईरहेका छन्।

हामी प्रतिबिम्ब प्रतियोगितामा प्रवेश गर्न इच्छुक सबै विद्यार्थीहरूको लागि दुई नि: शुल्क कला कार्यशालाहरू होस्टिंग गर्दैछौं!

नोभेम्बर 1 - 3: 15-5: 30 सेहुरस्ट रूम 117

नोभेम्बर 15 - 3: 15-5: 30 सेहुरस्ट रूम 117

कृपया थप जानकारीको लागि PTA बुलेटिन बोर्ड हेर्नुहोस्!