วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะทำงาน ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (ศฉก.COVID-19 สพม.12) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019https://drive.google.com/file/d/1GRtKlKwwt6JA-lqWHoj9ApUL_KiWcgUt/view?usp=sharing
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19