อบรมคุ้มครองผู้บริโภค รุ่น 2 /61 โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561
       รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561

เอกสารดาวน์โหลด รุ่น 2 ประกอบด้วย
     - หนังสือเชิญเข้าอบรม
     - โครงการ
     - ตารางการอบรม
     - ใบสมัคร
     - รายชื่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เข้าร่วมหลักสูตร

***อกสารดาวน์โหลด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างข้อความนี้***


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและสถานะการสมัคร >>ได้ที่นี่<<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม

      1. เขียนใบสมัครแล้วส่งใบสมัครมาที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มีนาคม 2561
ทางแฟกซ์ที่เบอร์ 055
-313116 หรือถ่ายรูปภาพใบสมัคร(ที่ชัดเจน) ส่งมาทางช่องทาง ดังนี้

                    - E-mail : training@scphpl.ac.th                LINE ID : phctraining

             *หมายเหตุ*

Ø ทางผู้จัดการอบรมขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สมัครเข้ารับการอบรม โดยเรียงลำดับใบสมัครก่อน-หลัง ถ้าครบจำนวน

    ทางผู้จัดการอบรมขอตัดสิทธิ์เฉพาะ 50 ท่านแรกเท่านั้น เพื่อให้ครบตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
              โดยรับ รุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อกลุ่มงานบริการวิชาการ 0-5531-3115 ต่อ 644 09-1071-4845

E-mail : training@scphpl.ac.th             LINE ID : phctraining  

ผู้ประสาน : นางสาวกชพร เพียรรุ่งเรือง (เมย์) เบอร์โทรติดต่อ : 08-7314-5411

หรือผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์เภสัชกรหญิงนภา ทองกิจ เบอร์โทรติดต่อ : 08-1596-6913

Comments