1.การนำเสนอแบบปากเปล่า(บุคลากร) จำนวน 30 ผลงาน (Proceeding) 
มีการประกวดผลงาน เพื่อรับพระราชทานรางวัลผลงานวิชาการ ดีเด่น จำนวน 9 รางวัล 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.การนำเสนอแบบโปสเตอร์(บุคลากร) จำนวน 40 ผลงาน (Proceeding) 
มีการประกวดผลงาน โดยมีรางวัล จำนวน รางวัล

3.การนำเสนอวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา จัดแสดงผลงาน (บทคัดย่อ)
มีการประกวดผลงาน โดยมีรางวัล จำนวน 2 รางวัล

http://goo.gl/forms/hwc4x6eRuy          https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r4wqRi3pARVyhPrRrKP4-mg0AQUodMmUa05ydOojUjI/pubhtml
                                                           
                                                                   
ตรวจสอบรายชื่อผู้นำเสนอและข้อมูลการชำระเงิน (ขยายเวลาชำระเงินถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2559)
ติดต่อสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ ดร.สมตระกูล ราศิริ โทร.089-6440884

ส่งผลงานเพื่อนำเสนอที่อีเมล์>> thaimed@scphpl.ac.th

______________________________________________________

กำหนดการรับผลงานนำเสนอ

วันที่

กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 8 กรกฎาคม 2559

เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ และส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

20 สิงหาคม 2559

ผู้นำเสนอผลงาน ชำระเงินค่าลงทะเบียนวันสุดท้าย 
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินในระบบออนไลน์

20 สิงหาคม 2559

ผู้เข้าร่วมประชุม ชำระเงินค่าลงทะเบียนวันสุดท้าย 
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินในระบบออนไลน์

25 กรกฏาคม 2559

แจ้งผลการพิจารณาให้ปรับแก้ไขผลงานวิจัย

14 สิงหาคม 2559

ส่งผลงานวิจัยที่ปรับแก้ไขฉบับสมบูรณ์วันสุดท้าย

 29-30 สิงหาคม 2559

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 

*การสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกประเภทจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทของผู้ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)

บุคลากรนำเสนอแบบปากเปล่า (proceeding) 
และร่วมประชุมวิชาการ

2,500

บุคลากรนำเสนอแบบโปสเตอร์ (proceeding)
และร่วมประชุมวิชาการ

2,500

นักศึกษาที่นำเสนอแบบโปสเตอร์(บทคัดย่อ)
และร่วมประชุมวิชาการ

1,000

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

               - บุคคลทั่วไป

               - นักศึกษา

 

1,500

500


ถาม-ตอบ

จัดทำโดย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
"แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาของแผ่นดิน"
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์  0-5531-1025 โทรสาร 0-5531-1174
website : www.gg.gg/thaimedconference  e-Mail : thaimed@scphpl.ac.th