ลั่นทม


ชื่อสมุนไพร                          ลีลาวดี           

ชื่อวิทยาศาสตร์                    Plumeria rubra L.

ชื่อวงศ์                                  APOCYNACEAE

ชื่อทั่วไป                               จำปา, จงป่า (กาญจนบุรี), จำปาลาว (ภาคเหนือ), จำปาขาว (ภาคอีสาน), จำปาขอม (ภาคใต้), ไม้จีน (ยะลา), มอยอ (นราธิวาส), จำไป (เขมร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์         

                                            เป็นไม้ยืนต้น มีขนาดตั้งแต่พุ่มเตี้ยแคระสูงประมาณ 0.9-1.2 เมตร จนถึงต้นที่สูงมาก

                                            อาจสูงถึง 12 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านสขาและพุ่มใบสวยงาม มีน้ำยางสีขาวข้น เป็นไม้ผลัดที่

                                            สลัดใบในฤดูแล้งก่อนที่จะผลิดอกและผลิใบรุ่นใหม่

                                            กิ่งที่ยังไม่แก่มีสีเขียว อ่อนนุ่ม ดูเกือบจะอวบน้ำ กิ่งแก่มีสีเทามีรอยตะปุ่มตะป่ำ กิ่งไม่สามารถทานน้ำหนักได้ กิ่งเปราะ เปลือกลำต้นหนา ต้นที่โตเต็มที่

                                            แล้วจะพัฒนาจนกระทั่งมีความแข็งแรงมากขึ้น

ใบ เป็นใบเดี่ยว มีการเรียงตัวแบบสลับและหนาแน่นใกล้ปลายกิ่ง มีลักษณะแตกต่างกันไปทั้งรูปร่าง ขนาด สี และความหนาแน่น โดยทั่วไป ใบจะหนา              เหนียวแข็ง และมีสีตั้งแต่สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม มีเส้นกลางใบแตกสาขาออกไปคล้ายขนนก ขนาดใบแตกต่างกัน

ช่อดอก ดอกจะผลิออกมาจากปลายยอดเหนือใบ เห็นเป็นช่อดอกใหญ่สวยงาม แต่ก็มีบางชนิดที่ออกช่อดอกระหว่างใบ หรือใต้ใบ บางชนิดห้อยลงบาง     ชนิดตั้งขึ้น ในหนึ่งช่อจะมีดอกบานพร้อมกัน 10 – 30 ดอก บางต้นที่มีความสมบูรณ์เต็มที่อาจมีดอกมากกว่า 100 ดอก ต่อ 1 ช่อ ออกดอกประมาณเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน บางพันธุ์สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี

ดอก โดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่ถึงกลาง ยกเว้นบางพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย อยู่ลึกเข้าไปข้างใน ดอกมีลักษณะคล้ายท่อ ทำให้มองไม่เห็นเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย โดยจะมีเกสรตัวผู้ 5 อัน อยู่ที่โคนก้านดอก ส่วนเกสรตัวเมียอยู่ลึกลงไปในก้านดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย บานไม่พร้อมกัน ยากต่อการผสมตัวเอง

ฝัก มีลักษณะคล้ายกับฝักต้นชวนชม ฝักอ่อนสีจะมีสีเขียวเมื่อแก่ฝักจะมีสีแดงถึงดำ

สรรพคุณ                           เปลือกราก เป็นยารักษาโรคหนองใน ยาถ่าย แก้โรคไขข้ออักเสบ ขับลม

                                           เปลือกต้น ต้มเป็นยาถ่าย ขับระดู แก้ไข้ แก้โรคโกโนเรีย หรือผสมกับน้ำมันมะพร้าว-ข้าว-มันเนยเป็นยาแก้ท้องเดิน ยาถ่าย ขับปัสสาวะ

แหล่งอ้างอิง         

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.https://medthai.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5/


ลีลาวดี/                     Plumeria rubra L.

ชื่อวิทยาศาสตร์         Plumeria rubra L.   

ชื่อวงศ์                       APOCYNACEAE   

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์    

            Plumeria rubra is a deciduous plant species belonging to the genus Plumeria. Originally native to Mexico, Central America, Colombia and Venezuela, it has been widely cultivated in subtropical and tropical climates worldwide and is a popular garden and park plant, as well as being used in temples and cemeteries. It grows as a spreading tree to 7–8 m (23–26 ft) high and wide, and is flushed with fragrant flowers of shades of pink, white and yellow over the summer and autumn. Plumeria rubra grows as a spreading shrub or small tree to a height of 2–8 m (5–25 ft) and similar width. It has a thick succulent trunk and sausage-like blunt branches covered with a thin grey bark. The branches are somewhat brittle and when broken, ooze a white latex that can be irritating to the skin and mucous membranes. The large green leaves can reach 30 to 50 cm (12 to 20 in) long and are arranged alternately and clustered at the end of the branches.

สรรพคุณ             

            In Cambodia, as with other Plumeria species, P. rubra flowers is used to necklaces as offerings to deities or as decoration 

for  coffins. The leaves of this species are used in the care of sores and made into soothing infusions. Also the flowers and bark of it

 are  used in traditional Chinese medicine in the treatment of fever, bacillary dysentery, pertussis and so on 

ą
นางสาวกัญญาวีร์ แสงอ่อน,
13 มี.ค. 2560 08:55
ą
นางสาวกัญญาวีร์ แสงอ่อน,
13 มี.ค. 2560 08:55
Comments