ชำมะเรียงชื่อวิทยาศาสตร์                              Lepisanthes fruticosa (Roxb.) 

ชื่อวงศ์                                       SAPINDACEAE

ชื่อทั่วไป                                     โคมเรียง

ลักษณะทางพฤษศาสตร์                  มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงขงต้นประมาณ 4-7 เมตรและสูงได้ถึง                                                     8 เมตร เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลแตกเป็นร่อง ๆ ตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อน มีขนสีน้ำตาล ชำมะเลียงเป็นพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองที่ขยายพันธุ์ได้                                                       ง่าย ทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี โดยขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ขึ้นได้ในดินเค็ม มีการแพร่กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ ตามป่า                                                           โปร่ง ตามแนวชายป่า หรือริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลจนถึง 1,000 เมตร และพบได้มากในแถบพื้นที่ชายทะเล พบได้ใน                                                        ทุกภาคของประเทศ แต่จะพบได้มากในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้

สรรพคุณ                                     รากมีรสเบื่อจืดและขมเล็กน้อย ใช้เป็นยาแก้ไข้ ใช้กินแก้ไข้เหนือ ไข้กาฬ ไข้พิษ ไข้สันนิบาต ไข้สั่น ไข้กำเดา (ราก)

แหล่งอ้างอิง                                https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87/
Comments