สับปะรด
ชื่อวิทยาศาสตร์                                            Ananas comosus (L.) Merr.

ชื่อวงศ์                                                        BROMELIACEAE

ชื่อทั่วไป                                                     ภาคกลาง เรียกว่า (สับปะรด), ภาคอีสาน เรียกว่า (บักนัด) , ภาคเหนือ เรียกว่า (มะนัด, มะขะนัด, บ่อนัด) , ภาคใต้                                                                           เรียกว่า (ย่านัด, หย่านัด, ย่านนัด, ขนุนทอง, มะลิ)

ลักษณะทางพฤษศาสตร์                            1.รูปลักษณะ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 90-100 ซม. มีลำต้นอยู่ใต้ดิน ใบเดี่ยวเรียงสลับ ซ้อนกันถี่มากรอบต้น 
                                                                  กว้าง 6.5 ซม. ยาวได้ถึง 1 เมตร ไม่มีก้านใบ ดอกช่อออกจากกลางต้น มีดอกย่อยจำนวนมาก ผลเป็นผลรวม 
                                                                  รูปทรงกระบอก มีใบเป็นกระจุกที่ปลาย
                                                                  2..ใบ ใบเลี้ยงเดี่ยว สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เมื่อเจริญเป็นผลแล้วจะ                                                                             เจริญต่อไปโดยตาที่ลำต้นจะเติบโตเป็นต้นใหม่ได้อีก และสามารถดัดแปลงเป็นไม้ประดับได้อีกด้วย
                                                                  3.สับปะรดแบ่งออกตามลักษณะความเป็นอยู่ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือพวกที่มีระบบรากหาอาหารอยู่ในดิน หรือเรียก                                                                     ว่าไม้ดิน, พวกอาศัยอยู่ตามคาคบไม้หรือลำต้นไม้ใหญ่ ได้แก่ ไม้อากาศต่าง ๆ ที่ไม่แย่งอาหารจากต้นไม้ที่มันเกาะ                                                                         อาศัยอยู่ พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ประดับ, และพวกที่เจริญเติบโตบนผาหินหรือโขดหิน
                                                                  4.ส่วนสับปะรดที่เราใช้บริโภคจัดเป็นไม้ดิน แต่ยังมีลักษณะบางประการของไม้อากาศเอาไว้ คือ สามารถเก็บน้ำไว้
                                                                  ตามซอกใบได้เล็กน้อยมีเซลล์พิเศษสำหรับเก็บน้ำเอาไว้ในใบ ทำให้ทนทานในช่วงแล้งได้

สรรพคุณ                                                  ราก  ขับปัสสาวะ  ขับนิ่ว

แหล่งอ้างอิง                                              http://pirun.ku.ac.th
Comments