ปาริชาติ

  

ปาริชาติトーンラーンバイラーイ

ชื่อวิทยาศาสตร์  Erythrinavariegata L.

Scientific Name

学名

 

ชื่อวงศ์       FABACEAE

Family name

階級なし

 

ชื่อทั่วไป      ปาริชาติ ปาริฉัตร ทองบ้าน ทองเผือก ทองหลางด่าง มังการา(ฮินดู)

General name

他名(ほかめい)   パリチャート・パリチャット・トーンバーン・     

    トーンプァーク・トーンラーンダーン・マンガーラー(ヒンドゥー)          

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical Characteristics) 植物

ต้น 

เป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบ มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสูงประมาณ 18 เมตร ลักษณะบริเวณลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมโค้งคมปลายหนามเป็นสีม่วงคล้ำ ผิวเปลือกลำต้นบาง เป็นสีเทา หรือสีเหลืองอ่อน ๆ

In botany, the tree, approximately height 18 meter, is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species with the trunk. Branches have sharp spines and thorns with dark purple stem. The bark of the trunk is gray or light yellow.

()

多年生の落葉植物です。中ぐらいから大きいものでは木の高さがおよそ18メートルに達します。茎や枝には弓なりに曲がった鋭い刺があります。刺の先端は濃い紫色です。 幹の皮は薄く灰色か薄い黄色です。

ใบ

 ใบออกเป็นช่อ หรือใบรวม มีประมาณ 3 ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปมน ปลายใบ แหลมยาวคล้ายใบ  ใบโพธิ์ ใบที่อยู่ยอดจะมีขนาดใหญ่กว่าใบย่อยคู่ล่างขนาดของใบกว้างประมาณ 2-4 นิ้ว ยาวประมาณ 2-5.5 นิ้ว หลังใบมีเป็นสีด่างเหลือง ๆ เขียว ๆ พื้นผิวเรียบ เป็นมัน ใต้ท้องใบเป็นสีขาว หรือสีหม่น ก้านช่อใบยาวประมาณ 3-4 นิ้ว

The leaves arelike a bouquet with 3 leaves. The leaves characteristic are long, pointed leaves, like the Bo leaves. Top Leaves are bigger than the lower leaves which is about 2-4 inches width and 2-5.5 inches long. The leaves are yellowish green, the surface is flat under the leaves are white. The leaf stems are about 3-4 inches long.

()

葉は房かもしくは3枚の葉がまとまった状態です。葉の特徴は丸みを帯びていて先端は鋭く尖っています。 ちょうど菩提樹の葉に似ています。
葉は下葉よりも大きく、葉は約24インチ、長さは約25.5インチです

葉の裏側は黄緑だったり緑色だったりします。表面はツルツルです。 腹部から下は白か灰色です。 茎の部分の長さはおおよそ34インチです。 

ดอก

 ดอกออกเป็นช่อติดกันเป็นกลุ่ม มีสีแดงสด ออกตามบริเวณข้อต้น หรือโคนก้านใบ ช่อหนึ่งยาว ประมาณ 4-9 นิ้ว ลักษณะของดอกมีกลีบกว้างประมาณ1-1.4 นิ้ว ยาวประมาณ 2-25 นิ้ว ดอกคล้ายกับดอกถั่ว ดอกมักจะออกในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

The flowers are bunched together in a bright red. The flowers are4-9-inch long and the petals are about 1-1.4 inches width and 2-25 inches long. Flowers are usually blooms in January - February.

()

花は房が互いに引っ付いて束状になります。 原色の赤色をしています。幹の付け根に沿って咲きます。または枝の根本からです。 一つの房の長さは49インチです。葉の特徴は花びらの幅が広くて1〜1.4インチ、長さが2〜25インチです。ちょうど豆の葉の様です。 花は通常1月から2月に咲きます。

ผล 

ผลมีลักษณะเป็นฝัก แบน โคนฝักเล็กลีบ ส่วนที่คอนไปทางปลายฝักจะบวม ซึ่งจะเห็นเป็นสัณฐานของเมล็ดได้ชัดมาก พอฝักแก่เต็มที่ปลายฝักก็จะแตกอ้าออกภายในฝักมีเมล็ดเป็นเหลี่ยม

The fruits arelike a small pod. At the end of the pod is swell. The seeds are very clear today. The pods are fully opened when it is extremely ripe.

()

果物に小さくて平たい鞘があります。鞘の最後には腫れがあります。種は非常にはっきりしています。鞘は非常に熟しているときは完全に開いています。

การขยายพันธุ์ 

           เป็นพรรณไม้ที่ปลูกขึ้นง่าย ปลูกได้ดีในดินทุกชนิด ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง

Breeding                                

The plant is easy to grow. They grow well in all types of soil which is
propagated by cuttings

育種

植物は成長しやすいです。彼らはすべてのタイプの土壌でよく生育します。

切り抜きによって伝播されます。

ส่วนที่ใช้   

เปลือกลำต้น ใบ ดอก เมล็ด เปลือกราก

(Used parts)              skins, leaves, flowers, seeds, root skins

(構成部位)茎の皮、葉、花、種子、根の皮

สรรพคุณ            

ใบและเปลือก แก้เสมหะ ลมพิษ แก้ตาแดง ตาแฉะ ดับพิษร้อน แก้ข้อบวม

ราก ใช้แก้พยาธิในท้อง ตาฟาง ไข้หวัด พอกบาดแผล แก้ปวด แสบปวดร้อน 

(Medicinal properties)      

Its Leaves and skins can cure urticarial, conjunctivitis, wet eye, and arthritis

Roots can cure wounds , a blur vision, headache, flu and ache in body

(薬学的性質)
その葉および皮は、蕁麻疹、結膜炎、湿潤目、関節炎

                                                  

                 


แหล่งอ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95

http://thaiherb-tip108.blogspot.com/2011/03/blog-post_2020.html  

http://botanykus.weebly.com/04-3607362935913627362136343591362136343618.html


Comments