ทองโหลง

รูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :          Erythrina fusca Lour.

ชื่อวงศ์ :                      FABACEAE

ชื่อทั่วไป :                    ด่งฉาง(ม้ง), ไม้ตองห้วย(คนเมือง), ลำหยอด(ลั้วะ)

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

          ลำต้น : เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามเล็กๆ แหลมคม ตลอดต้น 
          ใบ : เป็นใบประกอบสามใบ ใบย่อยโตเหมือนใบกระดังงาไทย ใช้เป็นอาหารได้ 
          ดอก : เหมือนดอกแค ออกเป็นช่อ สีแดงเข้ม ออกดอกตอนผลัดใบ

สรรพคุณ

      ใบ ใบต้มน้ำดื่มขับพยาธิ

แหล่งอ้างอิง:
หนังสือ : คู่มือสวนสมุนไพร ๑๒ กลุ่มโรค

http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=31034


ทองโหลง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :          Erythrina fusca Lour.

ชื่อวงศ์ :                        FABACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

Flowers: Flowers have bright red or peach fleshy petals. The inflorescence is a raceme (stalked flowers held along one main axis).
Fruits: Fruits are flattened woody pods (15-20 cm long, 2 cm wide). The pod has a velvet-like texture and is pointed at the apex. Each pod contains 3 - 15 ellipsoid seeds (1.2 cm long).
[Others]: Growth Form: Deciduous, medium-sized tree with a round crown. Habitat: Occurs in tropical or subtropical lowland forests at altitudes from 0 - 2,000 m. Found near streams, swamps and seashores. Trunk: Short trunk is 1 m dbh (diameter at breast height which is ~1.4 m). Trunk and branches bear short prickles (1 - 2 cm long). Flaky bark is brownish grey or brown. Foliage: Leaf is trifoliate, consisting of 3 ovate leaflets (8 - 14 cm long, 7 - 12 cm wide). The terminal leaflet is slightly larger than the lateral leaflets. Propagation: Propagate by seed or large cuttings (2 m long, 6 - 10 cm wide). Cuttings need to be placed in very moist soil for rooting

สรรพคุณ: (Properties)   

            the bark is used as a poultice to treat wounds. A decoction prepared from the roots is consumed or applied externally to treat beri-beri (a disease caused by a thiamine deficiency) 

Comments