การสมัครเข้าศึกษา


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

2. ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

5. มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร (สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด


-----------------------------------------------------------------------------------------------

การรับสมัคร

       1.ระบบคัดตรงจากพื้นที่

       2.ระบบสอบตรง

       3.ระบบสอบกลาง สมัครผ่านเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th

       ติดต่อสอบถาม:

          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
          ที่อยู่: 90/1 หมู่ 4 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
          ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
          โทร. 0-4322-1770, 0-4322-3898, 0-4322-1493 ต่อ 144, 110
          โทรสาร 0-4322-1770, 0-4322-3898, 0-4322-1493 ต่อ 102