รุ่นที่ 3 (2560)

รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
ภายใต้ "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒