รุ่นที่ 2 (2559)

รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-ส.ก.ร. รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ภายใต้ "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒

รายนามนักเรียนรุ่น 2 วมว. มธ.-สกร.