รุ่นที่ 1 (2558)

รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
ภายใต้ "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://scius.most.go.th/project/abouts?school_id=15


รายนามนักเรียนรุ่น 1 วมว มธ-สกร