บรรยายพิเศษในหัวข้อ Chemists have all the solutions ให้กับนักเรียนโครงการ วมว.มธ-สกร.

โพสต์10 ม.ค. 2562 00:57โดยNiwet deepredit   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2562 01:12 ]

ปี 2019 นี้ เป็นวาระครบ 150 ปี ของการที่โลกมีตารางธาตุใช้ สมาคม International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) กับ International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) จึงได้เสนอให้ปี 2019 เป็นปีสากลแห่งตารางธาตุ และได้มีการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกให้อยู่ใน periodic table of younger chemists สำหรับเฉลิมฉลอง ปี นานาชาติแห่งตารางธาตุ และการครบรอบ 100 ปี IUPACในปี 2019 นี้ เป็นวาระครบ 150 ปี ของการที่โลกมีตารางธาตุใช้

สมาคม International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) กับ International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) จึงได้เสนอให้ปี 2019 เป็นปีสากลแห่งตารางธาตุ ซึ่งมีการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกให้อยู่ใน periodic table of younger chemists สำหรับประเทศไทย มีนักเคมีไทย ถูกคัดเลือก คือ “อาจารย์ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ” จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ วมว.มธ.-สกร จึงได้เชิญ ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Chemists have all the solutions ให้กับนักเรียนโครงการฯ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญ ณ ห้อง S102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562

ในการนี้ฯ ทางโครงการ ฯ ใครขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ ที่ให้เกียรติมาบรรยาย ในเรื่องดังกล่าว ให้กับนักเรียน โครงการ วมว. มธ.-สกร. ในครั้งนี้Comments