ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2561


ศึกษาดูงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
                        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
    นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Drive Folder


20181213 อบรมปฏิบัติการเคมี ณ ภาควิชาเคมี

โพสต์13 ธ.ค. 2561 18:31โดยNiwet deepredit   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 19:58 ]

โครงการฯ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมการปฏิบัติการทางเคมี 
โดย.. ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริวิชย์ บัวเจริญ และอาจารย์ ดร.กมลทิพย์ เสรีนนท์ชัย จากสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการการปฏิบัติการทางเคมี รวมทั้งการใช้เครื่องแก้ว..


20181101 ศึกษาดูงานวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

โพสต์8 พ.ย. 2561 19:19โดยNiwet deepredit   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 20:00 ]

20181101 ศึกษาดูงานวิจัย นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์

20180421-โครงการทัศนศึกษานักเรียน ม.5 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โพสต์25 เม.ย. 2561 00:25โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2561 19:44 โดย Niwet deepredit ]

20180421-โครงการทัศนศึกษานักเรียน ม.5 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
20180327-โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10

โพสต์25 เม.ย. 2561 00:20โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2561 01:04 ]

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10
วันที่ 27-30 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"​มหาวิทยาลัยบูรพา


20180228-โครงการทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

โพสต์25 เม.ย. 2561 00:20โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2561 00:20 ]

โครงการทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 256120180204-วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนรุ่นที่ 1 โครงการ วมว. มธ.-สกร.

โพสต์19 ก.พ. 2561 19:11โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 19:12 ]

วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนรุ่นที่ 1 โครงการ วมว. มธ.-สกร. 

ณ ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 4 (บร.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Drive Folder20180210-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ วมว.มธ-สกร. วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

โพสต์19 ก.พ. 2561 18:59โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 19:01 ]


นักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ วมว.มธ-สกร. วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

20180126-นักเรียน ม.5 โครงการ วมว. มธ.-สกร. เข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงาน YSC 2018

โพสต์25 ม.ค. 2561 23:52โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 19:15 ]

การประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20: YSC 2018


        การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: ยกระดับเด็กไทยมุ่งสู่นักวิทย์ระดับโลก ในปี พ.ศ. 2541 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการริเริ่มจัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Young Scientist Competition in Computer Science Project –YSC.CS) ขึ้น และเพิ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Project –YSC.EN) ในปีพ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มี โอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับ ประเทศ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นับแต่ปี พ.ศ. 2547 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เข้ามาร่วมกับศูนย์ฯ ในการดำเนินการโครงการและสนับสนุนด้านวิชาการและการฝึกอบรมการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ การดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงงานไปแล้วทั้งสิ้น 2,639 โครงงาน* จากข้อเสนอโครงงานทั้งสิ้น 8,212 โครงงาน* ผู้พัฒนาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกในงาน Intel International Science and Engineering Fair หรือ Intel ISEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Drive Folder


ในปีนี้ มีนักเรียน ม.5 ของโครงการทั้งสิ้น 15 คน = 5 โครงงานเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานในรอบที่ 2 โดยนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ NSTDA วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560


20180125-ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561

โพสต์25 ม.ค. 2561 09:39โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2561 09:40 ]

20180125-ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561

ณ ห้อง S208 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ของคณะวิทย์ ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะครูโรงเรียน สกร. เข้าร่วมการประชุมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ

Drive Folder


1-10 of 14