ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2561

รูปภาพกิจกรรม วมว.มธ.-สกร. 2561

20180204-วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนรุ่นที่ 1 โครงการ วมว. มธ.-สกร.

posted 19 Feb 2018, 19:11 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 19 Feb 2018, 19:12 ]

วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนรุ่นที่ 1 โครงการ วมว. มธ.-สกร. 

ณ ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 4 (บร.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Drive Folder20180210-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ วมว.มธ-สกร. วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

posted 19 Feb 2018, 18:59 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 19 Feb 2018, 19:01 ]


นักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ วมว.มธ-สกร. วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

20180126-นักเรียน ม.5 โครงการ วมว. มธ.-สกร. เข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงาน YSC 2018

posted 25 Jan 2018, 23:52 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 19 Feb 2018, 19:15 ]

การประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20: YSC 2018


        การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: ยกระดับเด็กไทยมุ่งสู่นักวิทย์ระดับโลก ในปี พ.ศ. 2541 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการริเริ่มจัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Young Scientist Competition in Computer Science Project –YSC.CS) ขึ้น และเพิ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Project –YSC.EN) ในปีพ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มี โอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับ ประเทศ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นับแต่ปี พ.ศ. 2547 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เข้ามาร่วมกับศูนย์ฯ ในการดำเนินการโครงการและสนับสนุนด้านวิชาการและการฝึกอบรมการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ การดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงงานไปแล้วทั้งสิ้น 2,639 โครงงาน* จากข้อเสนอโครงงานทั้งสิ้น 8,212 โครงงาน* ผู้พัฒนาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกในงาน Intel International Science and Engineering Fair หรือ Intel ISEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Drive Folder


ในปีนี้ มีนักเรียน ม.5 ของโครงการทั้งสิ้น 15 คน = 5 โครงงานเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานในรอบที่ 2 โดยนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ NSTDA วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560


20180125-ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561

posted 25 Jan 2018, 09:39 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 25 Jan 2018, 09:40 ]

20180125-ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561

ณ ห้อง S208 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ของคณะวิทย์ ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะครูโรงเรียน สกร. เข้าร่วมการประชุมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ

Drive Folder


20180121-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

posted 25 Jan 2018, 09:36 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 25 Jan 2018, 09:37 ]

20180121-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ณ ห้อง S102 อาคาร บร. 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Drive Folder


20180112-กิจกรรมวันเด็ก ตะลุยบ้านวิทย์สิรินธร NSTDA

posted 25 Jan 2018, 09:34 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 25 Jan 2018, 09:34 ]

Drive Folder


20180106-การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบสอง นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561

posted 25 Jan 2018, 09:32 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 25 Jan 2018, 09:33 ]

ภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบสอง นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561 และภาพนักเรียนกำลังเตรียมตัวเข้าสอบช่วงเช้า ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Drive Folder


20171227-สวัสดีปีใหม่อธิการบดีและคณะบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

posted 27 Dec 2017, 02:06 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 27 Dec 2017, 02:09 ]

        วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการ วมว.มธ-สกร. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมผู้บริหารโครงการ ฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ดร.สุภาดา คนยัง และ ดร.วรุณธร เชื้อบุญมี พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนของโครงการ ฯ เข้ามอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ 2018 ให้แก่ผู้มีพระคุณต่อโครงการ ฯ ดังรายนามต่อไปนี้

1.ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
3.รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
6.รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสาลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์1-9 of 9