ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2560


รูปภาพกิจกรรม วมว.มธ.-สกร. 2560

20170511-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560

posted 10 May 2017, 20:42 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 10 May 2017, 20:42 ]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้อง 227 อาคาร บร.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แฟ้ม 1

แฟ้ม 2

20170207-วิชาสัมมนา 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

posted 9 Feb 2017, 22:46 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 9 Feb 2017, 22:47 ]

            ภาคกิจกรรมวิชาสัมมนา 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีกรรมการและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมหลายท่าน เช่น รศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ (ผอ.โครงการ) ดร.สุภาดาคนยัง และ ผศ.ดร.จิรดา สิงขรรัตน์ รวมทั้งครูผู้ช่วยสอนของโครงการและนักศึกษาช่วยสอนระดับปริญญาโทอีกด้วย เป็นต้น
สำหรับวิชาสัมมนา 1 นั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องนำเสนอหัวข้อวิจัยทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงนนวารสารวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง / 1 กลุ่ม / 3 คน โดยจะนำเสนอเป็นภาษาไทย และในส่วนของสไลด์ที่ใช้ในการนำเสนอนั้นจะต้องเตรียมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกความพร้อมสำหรับการทำวิชาสัมมนา 2 ใน ม. 5 เทอม 1 ของปีการศึกษาถัดไป

ภาพกิจกรรม


20170119-ภาพกิจกรรมสัมมนาพิเศษ โดยนักศึกษาช่วยสอน (TA) โครงการ วมว. มธ.-สกร.

posted 9 Feb 2017, 22:40 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 9 Feb 2017, 22:42 ]

        
            โครงการ วมว. มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และแนะนำแนวทางการจัดทำและการเตรียมตัวสำหรับการนำเสนองานวิชาการ (scientific paper) ในวิชาสัมมนา ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ในช่วงเช้า โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการพูดสัมมนาตัวอย่างโดยนักศึกษาช่วยสอนระดับปริญญาโทของโครงการ ฯ จากาควิชาต่าง ๆ ดังนี้ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์และภาควิชาฟิสิกส์

ภาพกิจกรรม


20170122-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วมว. และสัมมนาพิเศษโดยวิทยากร ฯ

posted 23 Jan 2017, 06:26 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 23 Jan 2017, 06:27 ]


20170114-สอนคัดเลือกรอบสอง เข้า ม. 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2560

posted 23 Jan 2017, 06:24 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 23 Jan 2017, 06:26 ]


1-5 of 5